General Conditions

Shipping & Delivery

Any order placed on a working day before 1 p.m. will be processed the same day. If the products of your order are in stock, they will also be shipped the same day. As soon as our warehouse has neatly packed your order, you will receive a shipping confirmation by e-mail. In this e-mail you can find the track & trace link of your order.

If unexpectedly a product is not in stock at the time of your order, we will contact you stating the delivery time.


Je kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.

1. Behoudens bijzondere overeenkomsten, behoorlijk schriftelijk meegedeeld, zijn al onze verrichtingen onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.
2. De NV Tendotools behoudt zich het recht voor ten allen tijde en zonder vooropzeg de algemene voorwaarden te wijzigen. 3. De voorwaarden van de klant, in strijd met de onze, kunnen ons niet worden toegeworpen, tenzij we ze schriftelijk hebben aanvaard. Onze algemene voorwaarden hebben bijgevolg voorrang op die van de klant – opdrachtgever.
4. Onze offerten zijn strikt beperkt tot de opgegeven elementen.
5. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, blijven onze offerten geldig één maand na datum van aanbieding en kunnen onze prijzen daarna op zijn minst in overeenstemming gebracht worden conform aan de schommelingen van de lonen en de prijzen der materialen.
6. De prijzen van de producten voorkomend in onze prijslijsten of offerten zijn netto-prijzen.
7. Al onze producten worden altijd verkocht, goedgekeurd, ontvangen of erkend ontvangen te 2500 Lier, Mallekotstraat 63. Alle kosten vanaf het vertrek uit Lier, vervoer- en verzendingskosten, de verzekering tegen algemene en bijzondere risico’s, en dergelijke en de hiertoe behorende taksen zijn ten laste van de geadresseerde. Het is uitsluitend aan de geadresseerde zijn rechten ten opzichte van de vervoerders en verzekeraars te vrijwaren in geval van tekort of schade of welk voorval ook.
8. Bij niet-conforme levering ingevolge vergissingen, slechte afwerking enz., is onze firma nooit verder aansprakelijk dan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs van het niet-conforme gedeelte van de verkoop. Onze firma wijst elke verdere verantwoordelijkheid af.
9. Alle tekeningen, schema’s, offerten, projecten, materiaallijsten en alle andere documentatie die door de bestelling of levering aan de klant worden overhandigd, blijven de uitsluitende eigendom van NV Tendotools. Zonder ons akkoord mogen zij noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden getoond of doorgegeven worden, noch op enige andere manier aan derden meegedeeld worden.
10. De in onze offerten voorziene leveringstermijn houden geen rekening met onvoorziene gevallen of overmacht. Daarenboven worden de vermelde leveringstermijn bij benadering aangegeven. Behoudens uitdrukkelijk beding, geeft het overschrijden van de leveringstermijn aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, welke bovendien nooit zal kunnen gevorderd worden tenzij voorafgaande, aangetekende ingebrekestelling.
11. Een klacht is slechts aanvaardbaar zo zij ons schriftelijk wordt overgemaakt binnen de 8 dagen na de levering der goederen.
12. Al onze facturen en koopwaren zijn zonder korting betaalbaar te 2500 Lier, Mallekotstraat 63 in euro’s, 30 dagen na de factuurdatum of contant bij levering der goederen. De materialen en goederen blijven eigendom van de NV Tendotools tot algemene betaling van de rekening. Indien derhalve NV Tendotools geen betaling bekomen heeft uiterlijk op de vervaldag, is zij gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen. In voorkomend geval blijft de klant uiteraard het verschil verschuldigd tussen de waarde van de teruggenomen goederen op dat moment en het totaal verschuldigd bedrag. Tevens zal in voorkomend geval de waarde worden bepaald van de teruggenomen goederen door NV Tendotools. Overeenkomstig art 101 van de wet dd 08.08.1997 op de faillissementen (B.S. 28.10.1997) doet het eventuele faillissement van de koper geen afbreuk aan het recht van terugvordering door de NV Tendotools van de goederen die in het bezit zijn van de koper. Partijen verklaren zich akkoord om onderhavig beding te aanzien als een schriftelijke clausule zoals vereist in voornoemd art 101.
13. Alle bemerkingen betreffende onze facturen moeten schriftelijk worden ingediend uiterlijk 8 dagen na verzending van de facturen. De tussenkomst van een derde persoon, eventueel aangeduid voor de goedkeuring der levering, mag de betalingstermijn geenszins vertragen.
14. Indien één der betalingen niet zou geschieden op de vastgestelde datum, worden alle overige verschuldigd gebleven sommen onmiddellijk opvorderbaar, welke ook de voorgaande overeengekomen voorwaarden zouden zijn.
15. Alle factuurtaksen, en in het algemeen alle onkosten en taksen op de waarde van de koopwaar zijn altijd ten laste van de klant. 16. Bij het in gebreke blijven van betaling o de vervaldag zal het factuurbedrag met 10% verhoogd worden, met een minimum van 61.97 euro, als forfaitaire vergoeding, en dit bij toepassing van art 1252 B.W. en in afwijking op art 1253, lid 1 B.W. Deze contractuele vergoeding is automatisch en van rechtswege verschuldigd, zonder ingebrekestelling. Tussen de partijen wordt dit forfait overeengekomen teneinde de bewijsmoeilijkheden nopens de hoegrootheid van de schade te vermijden, welke teweeg gebracht wordt naar aanleiding van het niet tijdig betalen van een rekening, en onder meer bestaande in bijkomende administratiekosten, vooruitbetaling van commissies en/of lonen, verstoring van de administratieve en financiële planning enz.
17. Onverminderd bovenvermelde schadevergoeding en onverminderd de gebeurlijke gerechtskosten en de kosten voorzien in art. 1022 Gerechtelijk Wetboek, is tussen partijen verstaan dat vanaf de vervaldag van de factuur een conventionele intrest verschuldigd is van 10% per jaar op het factuurbedrag, dag voor dag opeisbaar, tot de dag de algehele betaling. Hiervoor is evenmin een voorafgaande opvordering of aanmaning vereist.
18. Alle betwistingen, hoegenaamd ook, evenals alle vorderingen wegens wanbetaling, vallen onder de bevoegdheid van het vredegerecht te Herentals of de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.
Indien de koper een consument is in de zin van art 1 van de wet dd 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van de consument, zullen niet de bepalingen sub 2, 8 en 10 lid 2 van huidige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, doch wel de gemeenrechtelijke regels terzake.